What would you like to search for?

Nos Nouvelles

Déclaration du WWF sur le décès de Rakotoarisoa Henri

Déclaration du WWF sur le décès de Rakotoarisoa Henri
Nous sommes profondément attristés par la nouvelle du décès de Rakotoarisoa Henri, président de la VOI MIALO. Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt, ses proches, amis et collègues dans ce moment douloureux.
Rakotoarisoa Henri, fervent défenseur de l'environnement a été assassiné dans la nuit du 2 au 3 juin à Antsampandrano, Fokontany Ankazondandy, Commune Ambanivohitra Mangarivotra (ex Beparasy). Depuis deux ans, il a été bénévole et lanceur d'alertes sur les pressions exercées à Ankazondandy : allant de l'exploitation illicite de bois précieux à la déforestation.  Les lanceurs d'alerte sont souvent victimes de représailles, de menaces et d’intimidations en tout genre. Nous osons espérer que l’enquête concernant ce meurtre sera mener à bon terme et que justice soit faite, dans le strict respect de la loi.
Reposez en paix Monsieur Rakotoarisoa Henri. Que votre mort ne soit pas vaine, que les efforts de conservation continuent pour la biodiversité de notre pays et que nos politiques se penchent sérieusement sur le cas des personnes œuvrant cœurs et âmes à la protection de nos ressources naturelles.

-----

WWF statement on the death of Rakotoarisoa Henri
We are deeply saddened by the news of the death of Rakotoarisoa Henri, president of VOI MIALO. We express our condolences to the family of the deceased, his relatives, friends and colleagues at this painful time.
Rakotoarisoa Henri, a fervent defender of the environment, was murdered during the night of 2 to 3 June in Antsampandrano, Fokontany Ankazondandy, Commune Ambanivohitra Mangarivotra (formerly Beparasy). For the past two years, he has been a volunteer and a whistleblower on pressures in Ankazondandy : from illegal logging of precious wood to deforestation.  Whistleblowers are often victims of reprisals, threats and intimidation of all kinds. We hope that the investigation into this murder will be completed and that justice will be done, in strict accordance with the law.
Rest in peace Mr Rakotoarisoa Henri. May your death not be in vain, may conservation efforts continue for the biodiversity of our country and may our politicians seriously consider the case of those who work heart and soul for the protection of our natural resources.

-----

Fanambaran'ny WWF manoloana ny fahalasan'i Rakotoarisoa Henri
Miondrika am-panajana eo anatrehan’ny fahafatesan’ny filohan’ny VOI MIALO, Itompokolahy Rakotoarisoa Henri izahay. Maneho ny fiaraha-miory amin’ny fianakavian’ny maty, ireo namany ary ireo mpiara-miasa taminy amin’izao fotoan-tsarotra izao.
Rakotoarisoa Henri dia mpiaro ny tontolo iainana, nisy namono ny alin’ny 2 nifoha 3 jona teo, tao Antsampandrano, Fokontany Ankazondandy, Kaominina Ambanivohitra Mangarivotra (ex Beparasy). Nandritra ny roa taona dia mpilatsaka an-tsitrapo sy mpitatitra momba ny tsindry mihatra amin’ny harena voajanahary ao Ankazondandy ity raiamandreny ity, na tranga momba ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny hazo sarobidy izany, na momba ny fanaovana teviala.
Matetika dia iharan'ny valifaty sy fandrahonana isan-karazany ireo mpizara vaovao sy mpapaneno lakolosy. Manantena mafy izahay fa hizotra hatramin’ny farany ny fanadihadiana momba ity vonoan’olona ity ka ho tanteraka ao anaty fanajana ny lalàna velona ny fitsarana.
Mandria am-piadanana Andriamatoa Rakotoarisoa Henri. Tsy ho raraka ilo mby andoha ny ezaka rehetra nimatimatesanao ka hitohy hatrany ny fiarovana ny karazan-javamananaina eto amin'ny firenentsika. Mino sy manantena koa izahay ny hijerena manokana ny momba ireo mpikatroka mafana fo amin’ny fiarovana ny harena voajanahary.